• baner www 2

Korzyści dla organizacji korzystających z systemu OSCAD

Opublikowano w O systemie

Dzięki systemowi OSCAD firma lub instytucja:

 • posiada usystematyzowaną wiedzę na temat realizowanych procesów oraz wykorzystywanych i przetwarzanych informacji,
 • aktywnie identyfikuje czynniki mogące zakłócić realizację jej procesów biznesowych lub zagrozić przetwarzanym informacjom,
 • jest w stanie skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe,
 • obniża koszty i skraca czas powrotu do funkcjonowania w przypadku sytuacji kryzysowej,
 • posiada udokumentowany proces zarządzania ryzykiem oraz stan ochrony przed zagrożeniami,
 • w obliczu problemu może wykazać, że podjęto działania z należytą starannością bazując na najlepszych standardach i wzorcowych praktykach.

Firma lub organizacja wdrażająca system OSCAD zostaje wyposażona w środki i techniczne, które:

 • ograniczają liczbę incydentów i wielkości wynikających z nich strat,
 • pozwalają ma kontrolowanie nakładów finansowych na bezpieczeństwo tak, aby były one adekwatne do ponoszonego ryzyka,
 • podnoszą prestiż wśród partnerów biznesowych, kluczowych klientów i petentów.

Funkcjonalność systemu OSCAD

Opublikowano w O systemie

Główne zadania systemu

Wspomaganie systemu zarządzania ciągłością działania instytucji według BS 25999/ISO 22301 (ang. BCMS – Business Continuity Management Systems) w zakresie takich działań, jak:

 • poznanie funkcjonowania organizacji,
 • kontrolowanie czynników ryzyka,
 • ocena, planowanie i wdrażanie zabezpieczeń,
 • planowanie na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • zorganizowane działanie w przypadku kryzysu,
 • wyciąganie wniosków i doskonalenie,
 • dokumentowanie działań.

Wspomaganie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytucji według ISO/IEC 27001 (ang. ISMS – Information Security Management Systems) w zakresie takich działań, jak:

 • identyfikacja informacji wykorzystywanych w organizacji,
 • identyfikacja zagrożeń dla chronionych informacji,
 • kontrolowanie czynników ryzyka,
 • ocena, planowanie i wdrażanie zabezpieczeń,
 • wyciąganie wniosków i doskonalenie,
 • dokumentowanie działań.

Dodatkowe możliwości systemu OSCAD:

 • zarządzanie incydentami,
 • zarządzanie zadaniami,
 • zarządzanie dokumentami,
 • system szablonów i raportów,
 • zarządzanie regulacjami prawnymi,
 • możliwość wymiany informacji o incydentach między różnymi instytucjami tworzącymi łańcuch dostaw,
 • możliwość wykorzystania na potrzeby innych systemów zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP, usługami IT itp.),
 • gromadzenie informacji statystycznych, ich analiza i udostępnianie,
 • integracja z innymi systemami organizacji (ERP, SCADA, monitoring, itp.).

Zastosowania systemu OSCAD

Opublikowano w O systemie

System OSCAD jest przeznaczony dla firm i instytucji dla których ciągłość działania lub gotowość do działania jest podstawą funkcjonowania oraz posiadających i przetwarzających informacje wymagające ochrony.
Jest to szczególnie istotne dla podmiotów działających w takich dziedzinach, jak: energetyka, produkcja przemysłowa, transport, telekomunikacja, sektor finansowy, administracja publiczna, służba zdrowia, dostawy mediów, gospodarka komunalna, służby ratunkowe, a także każdych innych, które:

 • posiadają rozbudowane więzi kooperacyjne,
 • działają w ramach łańcuchów dostaw,
 • pracują w trybie Just In Time,
 • są silnie uzależnione od funkcjonowania systemów technicznych i informatycznych,
 • świadczą usługi w formie elektronicznej,
 • przetwarzają dane wrażliwe (osobowe, medyczne, finansowe, itp.),
 • są elementami krytycznej infrastruktury państwa.

O systemie OSCAD

Opublikowano w O systemie

OSCAD - "Centrum zarządzania bezpieczeństwem Twojej organizacji" czyli zintegrowany, wspomagany komputerowo system zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji.
System OSCAD powstał w ramach projektu celowego realizowanego przez ITI EMAG „OSCAD – Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr 6 ZR10 2009C/07160).

O nas

emag-logo

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii.

Kontakt

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
40-189 Katowice, ul. Leopolda 31

tel. + 48 (32) 2007-805, tel. kom. +48 606 747864
faks + 48 (32) 2007-803, e-mail: oscad@ibemag.pl
http://www.ibemag.pl

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla